U 17

Ahad Shakeel

Wasay Rizwan

Meet Khatri

Ahmed Khalid

Haider Afzal

Karthik

Hassan Ashraf

Harsh C

Balaji Y

Vishal Motiraj

Paven Sager

Ammar 

Syed Talha

© 2012 Emirates Cricket Training